<%@LANGUAGE = "VBSCRIPT"%> <% Call ConnOpen() %> KruSiam.com : พระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมือง
กลับหน้าหลัก
หน้าหลัก(x)
สมาชิก vip
ข่าววงการพระ
ศึกษาก่อนสะสม
สมัครเปิดร้านค้า
ติดต่อเรา
  <% Response.Write "" Response.Write "" IF Not Session("Logon") Then Response.Write "" Response.Write "" Else Response.Write "" Response.Write "" End if Response.Write "" Response.Write "
สมัครสมาชิกใหม่เข้าสู่ระบบแก้ไขข้อมูลออกจากระบบ
" %>
<< ย้อนกลับ | พระเจ้าแค่งคม
พระเจ้าแค่งคม
สถานที่ประดิษฐาน : วิหารวัดศรีเกิด ถนนราชดำเนิน ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พุทธลักษณะ : ศิลปะล้านนา ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ
ขนาด หน้าตักกว้าง ๙๔ นิ้ว
รายละเอียด

วัดศรีเกิดหรือวัดพิชารามเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่ง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ขนย้ายมาจากวัดร้างนอกเมือง

พระพุทธรูปองค์นี้มีนานตั้งแต่แรกสร้างว่า พระป่าตาลน้อยแต่เนื่องจากองค์พระมีลักษณะเด่นคือพระชงฆ์(หน้าแข้งเป็นสันคมเห็นได้ชัด ผู้คนจึงพากันเรียกขานตามสำเนียงพื้นเมืองว่า พระเจ้าแค่งคมหรือพระเจ้าแข่งคมแทน

พระเจ้าแค่งคมหล่อขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช เมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๐ โดยใช้ทองสำริด หนัก ๓๓ แสน (หรือเท่ากับ ๓๙๖๐ กิโลกรัม) ทำการหล่อ ณ วัดตาลวันมหาวิหาร(วัดป่าตาล) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้(ปัจจุบันนี้คือ บริเวณหลังโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ)นอกเมือง โดยพระเจ้าติโลกราชมีพระประสงค์ให้เป็นพระพุทธรูปแบบลวปุระ เมื่อหล่อเสร็จทรงบรรจุพระธาตุ ๕๐๐ องค์แล้วขนานนามว่า พระป่าตาลน้อยประดิษฐานอยู่ที่วัดป่าตาลมาเป็นเวลาถึง ๓๑๖ ปี อย่างไรดีพระเจ้าแค่งคมที่เห็นในปัจจุบัน นักวิชาการศิลปะมีความเห็นว่ามีพุทธศิลปะเป็นแบบสุโขทัยผสมล้านนามากกว่าแบบลพบุรี

ในปี ๒๓๔๒ วัดป่าตาลได้กลายเป็นวัดร้างชำรุดทรุดโทรมเป็นที่น่าเศร้าใจ เจ้าเมืองเชียงใหม่ขณะนั้นคือ พระเจ้ากาวิสะ จึงให้เชิญพระป่าตาลน้อยมายังวัดศรีเกิดโดยสร้างวิหารขึ้นประดิษฐานสืบมาจนปัจจุบัน

ทุกปีในเทศกาลสงกรานต์จะมีการสรงน้ำพระธาตุหน้าพระวิหารในวันที่ ๑๕ เมษายน และจะมีการสรงน้ำพระเจ้าแค่งคมด้วย

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หน้าหลัก | สมาชิก vip | สมัครเปิดร้านค้า | โชว์เผื่อขาย | โชว์ของสะสม | ข่าววงการพระ | ศึกษาก่อนสะสม | ฟันธง (ถามเซียน) | บริการ | ติดต่อเรา
<%=Copyright%> Krusiam.com All rights reserved.
เสนอแนะปัญหาความผิดพลาด
 
<% Call ConnClose() %>