<%@LANGUAGE = "VBSCRIPT"%> <% Call ConnOpen() %> KruSiam.com : พระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมือง
กลับหน้าหลัก
หน้าหลัก(x)
สมาชิก vip
ข่าววงการพระ
ศึกษาก่อนสะสม
สมัครเปิดร้านค้า
ติดต่อเรา
  <% Response.Write "" Response.Write "" IF Not Session("Logon") Then Response.Write "" Response.Write "" Else Response.Write "" Response.Write "" End if Response.Write "" Response.Write "
สมัครสมาชิกใหม่เข้าสู่ระบบแก้ไขข้อมูลออกจากระบบ
" %>
<< ย้อนกลับ | พระศรีศากยมุนี

พระศรีศากยมุนี

สถานที่ประดิษฐาน : พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
พุทธลักษณะ : ศิลปะสุโขทัย ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ขนาด ๓ วา ๑ คืบ / ๓ วา ๔ นิ้ว สูง ๔ วา วัสดุ สำริดลงรักปิดทอง
รายละเอียด

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพฯเป็นราชธานีแห่งใหม่ของไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างวัดขึ้นในจุดที่กำหนดว่าเป็นกึ่งกลางพระนครมีพระราชประสงค์ให้เป็นการ ถ่ายแบบ จากวัดพนัญเชิง กรุงศรีอยุธยา แล้วโปรดให้อัญเชิญ "พระใหญ่" จากวิหารหลวง วัดมหาธาตุ สุโขทัยลงมาเพื่อไว้ยังวัดนี้ การขนย้ายพระพุทธรูปหล่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศครั้งนั้นทำโดยชักพระลงแพขนาดใหญ่ล่องมาตามแม่น้ำ ซึ่งก็คงเป็นเรื่องใหญ่และเป็นที่ตื่นเต้นกันอยู่มาก เมื่อมาถึงพระนครจอดทอดทุ่นอยู่หน้าพระตำหนักแพแล้วได้มีการสมโภชเป็นการใหญ่ หลังจากนั้นจึงเทียบท่าช้าง ชักพระขึ้นบกไปตามถนนเพื่อไปยังวัดที่สร้างใหม่ปรากฏว่า "พระใหญ่" ไม่สามารถผ่านประตูเมืองได้ ต้องรื้อประตูและกำแพงส่วนหนึ่งออกเสียก่อน การชักลากพระใหญ่มาที่วัดและยกขึ้นประดิษฐานบนรากพระวิหารที่ก่อเตรียมไว้นี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรงพระอุสาหะเสด็จฯทรงร่วมทั้งที่ทรงประชวร

"พระใหญ่" องค์นี้ เป็นพระพุทธรูปศิลปสุโขทัย แต่เนื่องจากที่ได้ "...กรำแดดฝน ต้องไฟป่า..." อยู่ที่สุโขทัยเป็นเวลานาน เมื่อเชิญลงมาแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ทำการหล่อแก้ไขพุทธลักษณะให้ต้องด้วยพระบาลี และพระอรรถกถาเมื่อประดิษฐานแล้วผู้คนจึงพากันเรียกชื่อวัดกันว่าวัดพระใหญ่บ้างวัดพระโตบ้าง ก่อนที่วัดนี้จะได้รับพระราชทานนามว่า วัดสุทัศนเทพธาราม ในรัชกาลที่ ๒ และแก้เป็นวัดสุทัศนเทพรารามในรัชกาลที่ ๓ ส่วนพระพุทธรูปได้รับการถวายนามว่า "พระศรีศากยมุนี" ในรัชกาลที่ ๔

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมทรมหาอานันทมหิดลเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงเชิญพระบรมราชสรีรางคารมาบรรจุที่ผ้าทิพย์ด้านหน้า พระพุทธบัลลังก์พระศรีศากยมุนีนี้และในวันที่ ๙ มิถุนายนของทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจะเสด็จพระราชดำเนินถวายเครื่องราชสักการะถวายบังคม พระบรมสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ณ พระวิหารวัดสุทัศน์ฯ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เป็นประจำตลอดมา

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หน้าหลัก | สมาชิก vip | สมัครเปิดร้านค้า | โชว์เผื่อขาย | โชว์ของสะสม | ข่าววงการพระ | ศึกษาก่อนสะสม | ฟันธง (ถามเซียน) | บริการ | ติดต่อเรา
<%=Copyright%> Krusiam.com All rights reserved.
เสนอแนะปัญหาความผิดพลาด
 
<% Call ConnClose() %>