<%@LANGUAGE = "VBSCRIPT"%> <% Call ConnOpen() %> KruSiam.com : พระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมือง
กลับหน้าหลัก
หน้าหลัก(x)
สมาชิก vip
ข่าววงการพระ
ศึกษาก่อนสะสม
สมัครเปิดร้านค้า
ติดต่อเรา
  <% Response.Write "" Response.Write "" IF Not Session("Logon") Then Response.Write "" Response.Write "" Else Response.Write "" Response.Write "" End if Response.Write "" Response.Write "
สมัครสมาชิกใหม่เข้าสู่ระบบแก้ไขข้อมูลออกจากระบบ
" %>
<< ย้อนกลับ | พระพุทธชินราช
พระพุทธชินราช
สถานที่ประดิษฐาน : พระวิหาร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง พิษณุโลก
พุทธลักษณะ : ศิลปะสุโขทัย ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้ว สูง ๗ ศอก วัสดุ สำริดลงรักปิดทอง
รายละเอียด

พิษณุโลกเป็นเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาแต่โบราณ จึงมีโบราณสถานโบราณวัตถุให้เที่ยวชมจำนวนมาก ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ป่าเขาและน้ำตกที่งดงามมีชื่อเสียงให้เลือกเที่ยวกันตามอัธยาศัย แต่มีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งนักเดินทางไม่ว่าจะมาเที่ยวแบบใดจะต้องมุ่งไป คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือที่ชาวเมืองเรียกขานกันว่า "วัดใหญ่" วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านในบริเวณตัวเมือง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่ได้รับยกย่องว่างามที่สุดองค์หนึ่งของไทย

พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปโบราณ สันนิษฐานว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท โปรดให้สร้างขึ้นในคราวเดียวกับพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา ครั้งสถาปนาเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองลูกหลวงในพุทธศักราช๑๙๐๐ พระพุทธชินราชคือประจักษ์พยานถึงความสูงส่ง ทางฝีมือและความฉลาดลึกซึ้งของช่างในยุคนั้น นอกจากองค์พระจะงดงามโดยพุทธลักษณะคือเป็นการนำเอาลักษณะที่งาม ตามแบบอย่างพระพุทธรูปสุโขทัยกับเชียงใหม่มาผสมผสานกันอย่างลงตัว แล้วการประดิษฐานองค์พระในจุดที่พอดีทั้งเรื่องแสงเงาและมุมมอง ยังมีส่วนสำคัญให้เราได้รับความงามนั้นอย่างเต็มที่ เมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จมานมัสการพระพุทธชินราชครั้งแรกในปี ๒๔๓๕ ทรงบันทึกไว้ว่า "...เวลานั้นยังมิได้ปฏิสังขรณ์แก้ไขพระวิหารให้สว่างอย่างทุกวันนี้พอไปถึงประตูวิหารแลเข้าไปข้างใน ดูที่อื่นมืดหมดเห็นแต่องค์พระชินราชตระหง่านงามเหมือนลอยอยู่ในอากาศ เห็นเข้าก็จับใจเกิดเลื่อมใสในทันที เพราะเขาทำช่องแสงสว่างเข้าทางประตูใหญ่ด้านหน้าแต่ทางเดียว พระชินราชตั้งอยู่ข้างในตรงประตูและเป็นของปิดทอง จึงแลเห็นก่อนสิ่งอื่นในวิหาร..." ต่อมาได้มีการเจาะหลังคาวิหารให้แสงสว่างเข้าได้มากขึ้น ซึ่งกลับทำให้องค์พระไม่เด่นเช่นที่เป็นมาแต่โบราณ อีกประการหนึ่งได้แก่การกำหนดตั้งองค์พระให้หน้าตักอยู่ในระดับสายตาในวิหารซึ่งมีรูปทรงยาว เปรียบประดุจกล้องส่องกำกับระยะการมองให้ได้คมชัดที่สุดช่วยให้เราเห็นความงามได้เต็มที่ ข้อนี้ท่านผู้รู้กล่าวไว้ว่าหากพระพุทธชินราชไปประดิษฐานอยู่ในวิหารสั้น ๆ และองค์พระตั้งอยู่สูงจนต้องแหงนหน้าดู จะไม่งามได้เท่าที่เป็นอยู่นี้

พระพุทธชินราชนั้นมิได้ "เป็นหลักเป็นศรี" เฉพาะแก่จังหวัดพิษณุโลกเท่านั้นดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ทรงสรรเสริญว่า "...ถ้าพระพุทธชินราชยังคงอยู่ที่เมืองพิษณุโลกตราบใด เมืองพิษณุโลกจะเป็นเมืองที่ควรไปเที่ยวอยู่ตราบนั้น ถึงในเมืองพิษณุโลกจะไม่มีชิ้นอะไรเหลืออยู่อีกเลย ขอให้มีแต่พระพุทธชินราชเหลืออยู่แล้ว ยังคงจะอวดได้อยู่เสมอว่า มีของควรดูควรชมอย่างยิ่งอย่างหนึ่งในเมืองเหนือ หรือจะว่าในเมืองไทยทั้งหมดก็ได้..."

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หน้าหลัก | สมาชิก vip | สมัครเปิดร้านค้า | โชว์เผื่อขาย | โชว์ของสะสม | ข่าววงการพระ | ศึกษาก่อนสะสม | ฟันธง (ถามเซียน) | บริการ | ติดต่อเรา
<%=Copyright%> Krusiam.com All rights reserved.
เสนอแนะปัญหาความผิดพลาด
 
<% Call ConnClose() %>