<%@LANGUAGE = "VBSCRIPT"%> <% Call ConnOpen() %> KruSiam.com : พระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมือง
กลับหน้าหลัก
หน้าหลัก(x)
สมาชิก vip
ข่าววงการพระ
ศึกษาก่อนสะสม
สมัครเปิดร้านค้า
ติดต่อเรา
  <% Response.Write "" Response.Write "" IF Not Session("Logon") Then Response.Write "" Response.Write "" Else Response.Write "" Response.Write "" End if Response.Write "" Response.Write "
สมัครสมาชิกใหม่เข้าสู่ระบบแก้ไขข้อมูลออกจากระบบ
" %>
<< ย้อนกลับ | พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
สถานที่ประดิษฐาน : บริเวณพุทธอุทยาน วัดเขากงมงคลมิ่งมิตรปฏิฐาราม ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
พุทธลักษณะ : ศิลปะรัตนโกสินทร์อิทธิพลอินเดียใต้ยุคโจฬะรุ่นหลังผสมกับ นครศรีธรรมราชแบบขนมต้ม ปางแสดงปฐมเทศนา ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร พระหัตถ์ขวายกจีบเสมอพระอุระ พระหัตถ์ซ้ายวางหงาย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๗ เมตร สูง ๒๔ เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
รายละเอียด

เมื่อเอ่ยถึงสี่จังหวัดภาคใต้เรามักนึกถึงประชาชนชาวไทยมุสลิม และศาสนสถานสำคัญ ๆ ทางศาสนาอิสลาม แต่ที่นราธิวาสซึ่งเป็นหนึ่งในสี่จังหวัดนี้ ยังมีสถานที่อันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่เป็นศรีสง่าแก่ภาคใต้องค์หนึ่งได้แก่ พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล

พุทธอุทยานเขากงซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนราธิวาสมาตามทางสายนราธิวาสตันหยงมัสเพียง ๘ กิโลเมตร บริเวณเขากงนี้เชื่อได้ว่าคงเคยมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามาก่อน เนื่องจากได้สำรวจพบร่องรอยโบราณสถานโบราณวัตถุ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาหลายสิ่งประกอบกับในสมัยปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์อยู่แล้ว

พุทธศาสนิกชนจึงดำริพร้อมกันที่จะสร้างสิ่งสำคัญทางพุทธศาสนา ไว้เป็นมิ่งขวัญและเป็นที่สักการะบูชาของภาคใต้ การก่อสร้างได้เริ่มขึ้นในปี ๒๕๐๙ แล้วเสร็จในปี ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมื่อปี ๒๕๑๓

พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่มีพุทธลักษณะงดงาม ประกอบกับประดิษฐานอยู่ยอดเขาจึงสูงเด่นเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา ทั้งยังเป็นเครื่องหมายแห่งการอยู่ร่วมกันโดยสันติระหว่างพุทธศาสนา และศาสนาอิสลามในภาคใต้ของประเทศไทยด้วย

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หน้าหลัก | สมาชิก vip | สมัครเปิดร้านค้า | โชว์เผื่อขาย | โชว์ของสะสม | ข่าววงการพระ | ศึกษาก่อนสะสม | ฟันธง (ถามเซียน) | บริการ | ติดต่อเรา
<%=Copyright%> Krusiam.com All rights reserved.
เสนอแนะปัญหาความผิดพลาด
 
<% Call ConnClose() %>